O’zbekiston Respublikasi Prezidenti farmon va farmoyishlari